V-halter Black

92.89 USD 97.78 USD
Basic Discount4.89 USD
브이 홀터 세트 - 블랙

CHECK POINT
· 사이즈 교차선택 가능합니다
· 볼륨업 패드 탈착 가능합니다
· 스판 원단으로 임시봉제가 되어있습니다.

제품 착용시 실 끊어지는 소리는 임시로 된 봉제가 뜯어지는 소리니 안심하고 착용하셔도 됩니다.

Shipping -
Additional Price
Top
Please choose an option.
Please choose an option.
S
M
L
Bottom
Please choose an option.
Please choose an option.
S
M
L
S
M
L
S
M
L
볼륨업 패드
Please choose an option.
Please choose an option.
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
Out of Stock
Quantity   0
Total price 0 USD

DETAIL INFOMATION

 

 

 

 

 

 

 

V-halter Black

92.89 USD 97.78 USD
Additional Price
Top
Please choose an option.
Please choose an option.
S
M
L
Bottom
Please choose an option.
Please choose an option.
S
M
L
S
M
L
S
M
L
볼륨업 패드
Please choose an option.
Please choose an option.
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
포함
(+3.89 USD)
미포함
Out of Stock
Quantity   0
Total price 0 USD
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img